LEGAL

Privacitat i condicions

bla bla bla...

Política de Privacitat

La present política de privacitat és aplicable al tractament de dades personals realitzat per IGSE INGENIERIA, S.L. (d’ara endavant, “FITWATT”) en el seu web, perfils de xarxes socials, i qualsevol altra plataforma digital o mitjà electrònic en les quals es tractin dades personals, en compliment del que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

FITWATT podrà modificar aquesta Política de Privacitat quan resulti necessari. En cas d’introduir-se modificacions, li ho comunicarem a través de la pàgina web. El fet de continuar fent ús de les funcionalitats posades a disposició per FITWATT després d’haver-li notificat les referides modificacions suposarà que està d’acord amb aquestes, excepte per als supòsits en els quals sigui necessari el seu consentiment exprés.

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

IGSE INGENIERIA, S.L., amb C.I.F. B-66037375 i domicili social a l’Avinguda Jacquard, núm. 97, Oficina G, 08222, Terrassa (Barcelona) és el Responsable del tractament de dades que es descriuen en la present política. Tanmateix, s’informa que FITWATT ha designat un Delegat de Protecció de Dades amb el qual els interessats podran contactar en l’adreça de correu electrònic: dpd@fitwatt.pro

Amb quina finalitat i legitimació tractem les seves dades personals?

La recollida i tractament de les dades personals de l’usuari es realitzarà en funció de la relació amb l’usuari, amb les següents finalitats:

  • Prestació dels serveis de l’anàlisi i comparativa de la factura elèctrica. Per a la utilització d’aquests serveis, l’usuari facilitarà dades del seu immoble i factura elèctrica, per a obtenir un estudi detallat, una comparativa entre la factura elèctrica actual i l’optimitzada, així com l’estalvi generat. Aquest tractament és necessari per a l’execució de l’estudi d’optimització i/o per a l’aplicació a petició de l’usuari de mesures precontractuals.

  • Consulta de les dades dels sol·licitants de l’estudi d’optimització de la factura elèctrica recollits en les Bases de dades de Registre de Punts de Subministrament (SIPS),

    amb la finalitat de proporcionar l’anàlisi que millor s’adapti a les seves necessitats. El tractament es realitza sobre la base de l’interès legítim del Responsable a consultar aquestes dades, emparat en la normativa sectorial i les directrius de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència.

  • Compliment de les obligacions d’índole comptable, legal, fiscal i administrativa. Aquest tractament troba la seva legitimació en el compliment de les obligacions legals aplicables a FITWATT.

  • Gestió de consultes o sol·licituds d’informació realitzades per clients o potencials clients, amb la finalitat de poder respondre a aquestes. Aquest tractament és necessari per a possibilitar la relació contractual o per a l’aplicació de mesures precontractuals a petició de l’usuari.

  • Realització d’enquestes a Clients o potencials clients, amb la finalitat de verificar la qualitat de les comunicacions, el tracte rebut, així com dels serveis de FITWATT. Aquest tractament es basa en l’interès legítim de FITWATT a conèixer el nivell de satisfacció dels Clients i/o Potencials clients i així poder millorar aquelles qüestions que ho requereixin en la seva relació amb aquests.

  • Subscripció a butlletí o blog amb la finalitat de rebre informació general de FITWATT o del sector energètic. Aquest tractament només serà realitzat si el Client sol·licita expressament la subscripció al blog de FITWATT o al seu butlletí.

Addicionalment, FITWATT podrà utilitzar les dades dissociades de l’usuari, preservant sempre el seu anonimat, fins i tot amb posterioritat a la finalització de la relació, amb la finalitat d’usar-los dins dels seus sistemes de suport a la presa de decisions i gestió empresarial.

Quines categories de dades tractem?

FITWATT tracta els diferents tipus de dades personals:

  • Nom, Cognoms, Adreça postal, DNI, Telèfon, IBAN, Email, CUPS, Cookies, o qualsevol altra dada necessària per a la prestació del servei.

En cas que l’interessat faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a FITWATT de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, FITWATT podrà dur a terme les verificacions per a constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tracta FITWATT són atorgades directament pels seus clients a través de formularis, correus electrònics, trucades telefòniques o per qualsevol altra via mitjançant la qual un usuari entauli comunicació amb FITWATT, o generats a conseqüència del desenvolupament, tramitació i manteniment de la relació contractual.

Així mateix, tal com s’ha indicat amb anterioritat, FIWATT també podrà tractar dades dels seus Clients o Potencials Clients provinents del Sistema d’Informació de Punts de Subministrament (SIPS).

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals dels seus Clients i Potencials Clients seran tractats pel temps necessari per a complir amb cadascuna de les finalitats a dalt indicades, així com pel temps exigit per la legislació aplicable en cada cas per a l’atenció de les responsabilitats derivades del tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades sol·licitades per a la realització de l’estudi d’optimització de la factura elèctrica s’utilitzaran exclusivament per a aquest fi, en cap cas seran objecte de cessió per a altres fins diferents a l’anteriorment citat.

En cas d’acceptació de les propostes realitzades per FITWATT contemplades en l’estudi d’optimització, les dades necessàries per a gestionar la contractació d’acord amb l’acceptació del contracte, seran comunicades a l’Empresa Comercialitzadora i quedaran incorporats en un fitxer de la seva responsabilitat.

També podrà cedir les dades a les autoritats, i organismes competents en compliment de les obligacions jurídiques i fiscals que corresponguin.

Els usuaris poden comunicar-se amb FITWATT a través del seu perfil en xarxes socials com Twitter i altres plataformes, situades als Estats Units. Així mateix FITWATT usa serveis de Google, empresa situada també als Estats Units. Les transferències de dades estan emparades per l’acord EU-US Privacy Shield (informació disponible en https://www.privacyshield.gov/welcome) o el consentiment explícit de l’interessat, en el seu cas. Els serveis de hosting i correu electrònic utilitzats per FITWATT, els facilita una empresa situada a Espanya.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

L’usuari pot exercir els drets d’accés i rectificació, així com, en el seu cas, sol·licitar la supressió de les seves dades quan ja no fossin necessaris per als fins pels quals van ser recollits, entre altres motius.

L’usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en les circumstàncies establertes en l’art. 18 del RGPD, i en aquest cas únicament seran conservats per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’usuari podrà, en qualsevol moment, retirar el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades amb una determinada finalitat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada o bé oposar-se a aquest, i en aquest cas les seves dades personals únicament seran conservats per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’usuari podrà dirigir-se a FITWATT per a impugnar qualsevol decisió que entengui que pot afectar els seus drets i llibertats o interessos legítims i que estigués basat en una decisió automatitzada inclosa l’elaboració de perfils. Aquest dret li permet impugnar aquesta decisió i obtenir una resposta directa per part dels gestors de FITWATT.

L’usuari podrà sol·licitar a FITWATT la portabilitat de les seves dades personals, obtenint una còpia electrònica dels mateixos bé a través de l’enviament a l’adreça de correu electrònic que faciliti o bé dins de l’apartat corresponent dins de la web de FITWATT.

Tots aquests drets podran ser exercits mitjançant escrit dirigit a IGSE INGENIERIA, S.L. – Att. Responsable Protecció de Dades, Carrer Cremat, núm. 29, 6è 2a, 08221, Terrassa (Barcelona), o a través de correu electrònic: dpd@fitwatt.pro, indicant les dades identificatives, adreça o email de contacte, motius de la sol·licitud i documentació justificativa, per a això haurà d’aportar document que acrediti la seva identitat.

Si l’Usuari té qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades, vol obtenir més informació sobre els mateixos o considera que s’han vulnerat els seus drets, pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de FITWATT a l’adreça de correu electrònic: dpd@fitwatt.pro.

Si malgrat això considera que no ha obtingut la resposta o satisfacció preteses, l’usuari té dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Mesures de seguretat

L’accés a les plataformes digitals de FITWATT es realitza en un entorn segur. Per a constatar que es troba en la pàgina web de la nostra Companyia comprovi que en la línia superior d’estat apareix https://fitwatt.pro. Asseguri’s que l’adreça “url” comença per “https”, on la “s” identifica que els continguts estan sent oferts per un servidor segur. FITWATT ha adoptat les mesures adequades en matèria de protecció de dades i té implantades les mesures necessàries que protegeixin els drets i llibertats dels interessats, i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, la naturalesa, l’abast, el context i els fins del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables.

Última actualizació: Març 2021

Aquest lloc web utilitza Cookies pròpies i de tercers per a recopilar informació amb la finalitat de millorar els nostres serveis. Si contínua navegant, suposa l’acceptació de la instal·lació d’aquestes. Més informacióAcceptar